Terms and conditions

English

(dansk version findes længere nede på siden)

Payment

 

Andersen Audio receives payment with Dankort / VISA-Dankort, Visa / Visa Electron / VPay, MasterCard / Maestro, JCB, Diners / Discover, PayPal and Bank transfers. Payment will only be deducted from your account when the item is shipped.

 

All amounts are in Danish kroner (DKK), Euro (EUR) or US Dollars (USD) depending on the chosen currency and are incl. 25% Danish VAT. When country is selected during checkout, the correct VAT amount according to destination will be shown - destinations outside the EU are not charged for VAT

 

Andersen Audio uses an approved payment server that encrypts all your card information with SSL (Secure Socket Layer) protocol. This means that your information cannot be read.

 

Delivery

 

Andersen Audio ship several times a week.

 

Right of complaint for consumer purchases

 

A 2-year right of complaint is granted in accordance with the Purchase Act. Our right of complaint applies to defects in material and / or manufacturing.

 

The complaint does not apply to errors or damage committed by incorrect operation of the product / the service.

 

All decisions are made in accordance with Danish law.

 

Return

 

Inquiries are directed to and complaints are sent to:

 

Andersen Audio by LOGC
c/o Christian Andersen
Avedøre Enghavevej 6
2650 Hvidovre
Denmark

 

Packages sent on COD are not accepted.

 

Right of withdrawal

 

There is a 14-day full right of return on items purchased in our Webshop.

 

The period is calculated from the day you receive the order.

 

Return costs are borne by the buyer.

 

Cancellation must be reported to us no later than 14 after the purchase and from the cancellation you must return the shipment no later than 14 days after.

 

The notice must be given per. mail to info@andersenaudio.dk. In the notice, you must make it clear to us that you wish to exercise your right of withdrawal.

 

Returned items

 

You are only liable for any deterioration in the value of the item, which is due to handling other than what is necessary to determine the item's nature, properties and the way it works – no soldering on the items prior to return shipment. In other words - you can try the item in the same way as if you tried it in a physical store.

 

If the item has been tried in addition to what has been described above, we consider it used, which means that upon cancellation of the purchase, you will only receive part or none of the purchase amount back, depending on the item's commercial value.

 

In order to receive the entire purchase amount back, you must do the same as you can in a physical store. You may try the product, but not take it into actual use.

 

Refund

 

If a refund has been agreed, please provide your bank details.

 

Complaints

 

Complaint about a product purchased in our webshop can be sent to:

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

www.forbrug.dk

 

If you are a consumer residing in another EU country, you can indicate your complaint in the EU Commission's online complaint platform.

 

The platform can be found here: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

If you file a complaint here please provide our E-mail address: info@andersenaudio.dk

 

**************************************

Dansk

Betaling

Andersen Audio modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, Visa/Visa Electron/VPay, MasterCard/Maestro, JCB, Diners/Discover, PayPal og bank overførsel. Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes.

 

Alle beløb er i henholdsvis Danske kroner (DKK), Euro (EUR) US Dollars (USD) afhængigt af valgt valuta og er inkl. 25% dansk moms. Når leverings landet vælges under checkout, så vil det korrekte momsbeløb afhængig af destinationen blive vist - lande udenfor EU vil ikke blive opkrævet moms.

 

Andersen Audio bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

 

Levering

Andersen Audio afsender flere gange om ugen

 

Reklamationsret ved forbrugerkøb

Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation.

 

Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening af produktet / ydelsen.

 

Alle afgørelser sker efter dansk ret.

 

Ved returnering

Rettes henvendelse til og reklamationer sendes til:

 

Andersen Audio by LOGC
c/o Christian Andersen
Avedøre Enghavevej 6
2650 Hvidovre

 

Der modtages ikke pakker sendt på efterkrav.

 

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt i vores Webshop.

Perioden regnes fra den dag, hvor du modtager ordren.

 

Returneringsomkostninger afholdes af køber.

 

Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 efter købet og fra fortrydelsen skal I senest 14 dage efter returnere forsendelsen.

 

Meddelelsen skal gives pr. mail på info@andersenaudio.dk. I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

 

Varens stand, når du sender den retur

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på – der må ikke foretages lodning på varen før returnering. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

 

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

 

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

 

Refusion

Hvis der er aftalt refusion, så bedes I sende jeres bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb.

 

Klagemuligheder – oversigt og links:

Har du en klage over et produkt, købt i vores Webshop, kan der sendes en klage til:

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

www.forbrug.dk

 

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

 

Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: info@andersenaudio.dk

 

**************************************